Privacy & Cookies

Privacyverklaring Advitas

Advitas vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van haar klanten en van de bezoekers van haar website(s) goed beschermd zijn. Wij houden ons dan ook aan de geldende regels over bescherming van persoonsgegevens en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Uw naam bijvoorbeeld. Of het IP-adres van uw computer. Advitas kan ook vragen om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens nodig hebben om u te kunnen voorzien van een financieel advies.

Welke informatie verzamelen wij en hoe worden deze gegevens verwerkt?

Wanneer u een gesprek hebt met één van onze adviseurs, dan vraagt onze adviseur gegevens aan u die nodig zijn om u te voorzien van een goed advies. Deze gegevens worden vastgelegd in de adviessoftware die de adviseur gebruikt en ook in een klantdossier dat wij aanmaken. Als u onze website bezoekt worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘Cookies.’ We doen dit bijvoorbeeld om vast te stellen hoe onze site gebruikt wordt en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. We geven de verzamelde gegevens niet aan anderen. Soms helpen wij u met financieel advies uit naam van een andere financieel dienstverlener, waar u (ook) klant bent. In dat geval ontvangen wij persoonsgegevens van u van deze financieel dienstverlener. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om contact met u op te nemen om te bespreken of wij u kunnen helpen met een financieel advies.

Wanneer en waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens en andere gegevens?

Bij ons advies of andere diensten voor een financieel product of dienst, vragen wij om uw persoonsgegevens en andere gegevens. Als u uw gegevens achterlaat op onze website, stemt u in met het gebruik van deze gegevens.

Uw (persoons) gegevens gebruiken we voor:

  • het maken van een advies
  • het behandelen van uw aanvraag
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor financiële producten en diensten.

Als dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, kunnen we uw gegevens aan anderen geven, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, als u een offerte bij ons aanvraagt of een verzekering bij ons afsluit.  Daarnaast kunnen we, als dat nodig is, uw gegevens gebruiken voor activiteiten ter ondersteuning van een goede en betrouwbare bedrijfsvoering, zoals bij (fraude) preventie, statistische analyses, om u te informeren over andere producten of diensten en als de wet of andere (overheids)regels dat bepalen. Soms helpen wij u met financieel advies uit naam van een andere financieel dienstverlener, waar u (ook) klant bent. In dat geval zullen wij de gegevens die wij van u hebben verkregen na de afronding van het financieel advies (ook) verstrekken aan de betreffende financieel dienstverlener.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U mag ons vragen welke gegevens wij over u verwerken. Wij geven u na uw verzoek binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van maximaal € 4,50 vragen.

U hebt als klant in ieder geval recht op:

  • Informatie;
  • Inzage;
  • Rectificatie;
  • Beperking van de verwerking;
  • Vergetelheid;
  • Dataportabiliteit;
  • Recht van bezwaar.

Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist of niet volledig zijn, mag u ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet. Als u een overzicht wilt of uw gegevens wilt aanpassen, kunt u contact opnemen met Advitas. Op de contactpagina op onze website treft u de contactgegevens aan.

Verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U mag ons ook vragen om al uw persoonsgegevens uit onze administratie(s) te verwijderen. Wij zullen op zo kort mogelijke termijn aan een dergelijk verzoek voldoen, maar uitsluitend voor zover dat niet in strijd is met een wettelijke verplichting, waaraan wij moeten voldoen of onze wettelijke zorgplichten. Zo zijn wij op grond van de Wet op het financieel toezicht verplicht uw gegevens gedurende vijf jaar te bewaren na onze advies- of bemiddelingsopdracht. Daarnaast zijn wij gedurende de gehele looptijd van een financieel product of dienst verplicht u te informeren over wezenlijke wijzigingen in het product of dienst. Daarom bewaren wij uw gegevens tot zeven jaar na beëindiging van uw financieel product of de verleende dienst. Na deze zeven jaar wordt uw dossier verwijderd.

Bent u door Advitas benaderd maar heeft dit contact niet geleid tot enig advies en/of bemiddeling, dan geldt dat Advitas uw persoonsgegevens bewaard gedurende maximaal een jaar nadat de samenwerkingsovereenkomst met de betreffende financieel intermediair is beëindigd, hierna worden gegevens verwijderd. Indien u klant van Advitas bent, worden in beginsel uw gegevens zeven jaar bewaard vanaf einddatum van uw financieel product en daarna verwijderd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Advitas mag deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website.

Vragen over het privacybeleid van Advitas

Heeft u vragen over het verwerken van uw persoonsgegevens of over de werkwijze van Advitas op het gebied van privacy, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@advitas.nl .